Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Wdrożenie Systemu ERP

Wdrożenie Systemu ERP

Wdrożenie Systemu „E-NOVA” w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Za wdrożenie systemu ERP „E-nova”  odpowiedzialna jest firma Alt One Dawid Wojnarowski. System przygotowany dla PJWSTK obejmuje następujące moduły:

Księga handlowa: zapewnia kompleksową obsługę księgową uczelni w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: dziennik z możliwością wydzielania subdzienników, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały), zestawienia sald i obrotów, rozliczenia z kontrahentami, deklaracje podatkowe. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku).

Kadry i płace:  wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi. System kadrowo-płacowy przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Moduł pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Moduł umożliwia także: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, sporządzanie deklaracji: podatkowych, ZUS, PFRON, GUS. Moduł posiada również część dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwia dostęp do szybkiej informacji dotyczącej: oceny pracowników i kandydatów do pracy, stan zatrudnienia na wydziałach w katedrach, odbytych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, etapach rekrutacji, które ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji personalnych na Uczelni.

Księga Inwentarzowa: pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania.

Faktury i magazyn:  zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży: usług edukacyjnych, książek z wydawnictwa i pozostałych usług. Moduł również  dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym Uczelni  w oparciu o dokumenty sprzedaży. Podstawowe funkcje to: generowanie list i dokumentów sprzedaży, ewidencja środków pieniężnych, ewidencja VAT przechowywanie informacji o studentach i innych kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami ze studentami (kontrahentami) typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika. W części dotyczącej magazynu wydawnictwa moduł służy do rozliczenia stanów magazynowych metodą LIFO i FIFO, generuje dokumenty typu: przyjęcie do magazynu, wydanie z magazynu, rozchód wewnętrzny, inwentaryzacja, protokół z likwidacji itp.

CRM:  przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o studentach oraz działalności związanej z relacjami ze studentami. Moduł pozwala na rejestrację zadań oraz zdarzeń powiązanych ze studentami i innymi kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są  jako: fakty, które zaszły w relacjach ze studentami – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od studenta, wysłanie informacji, przyjęcie zgłoszenia problemu.

Zarządzanie finansami:  pozwala tworzyć wielowymiarowe analizy i raporty finansowe w formie tabeli czy wykresu, których dane mogą być grupowane wielopoziomowo, w formie tabeli przestawnej. Tworzone analizy dostarczą przekrojowych informacji na temat stanu finansowo – majątkowego całej uczelni jak i poszczególnych wydziałów. Przekrojowe dane pozwolą władzom uczelni podejmować trafne decyzje dotyczące zarządzania finansami i majątkiem uczelni, zarządzania płynnością finansową oraz reagować z wyprzedzeniem na pojawiające się ryzyka. Ponadto moduł umożliwi tworzenie rocznych planów rzeczowo – finansowych na wydziałach uczelni oraz dostarczać informacji wymaganych przez MNISW i inne instytucje.

Projekty:  służy do rejestrowania projektów realizowanych przez uczelnie w ramach: badań statutowych, własnych, projektów dofinansowanych ze środków MNISW, UE, komponentu szwajcarskiego i norweskiego. Moduł umożliwia definiowanie harmonogramów, przydział zasobów, monitorowanie procesów przebiegu projektu pod względem stopnia realizacji oraz wykorzystania środków finansowanych, generowanie statystyk projektu oraz powiadomień o odchyleniach od założonych parametrów projektu takich jak przekroczenie czasu realizacji oraz nadmierne wykorzystanie zasobów. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE