Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > GAKKO

GAKKO

W ramach projektu KAIZEN zostanie sfinansowany rozwój  systemu dziekanatowego GAKKO, który ma zostać powiększony o dziesięć nowych modułów.

1.      Moduł e-PORTFOLIO

Repozytorium materiałów dydaktycznych i naukowych, przekształcone docelowo w system e-portfolio, daje możliwość zebrania w jednym miejscu całego dorobku pracowników i studentów uczelni.  Moduł może  być podstawą do oceny pracy kadry dydaktycznej, rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej (zarówno wewnątrz uczelni jak i z placówkami zewnętrznymi), a także do planowania dalszych prac badawczych. Repozytoria prac dyplomowych oraz prac naukowych są standardem funkcjonowania uczelni w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Budowanie e-portfolia studentów dają możliwość zarówno lepszej oceny ich pracy na uczelni, jak i wglądu w pracę katedr, wydziałów  i całej PJWSTK. Zorganizowanie w e-portfolia przedmiotów daje możliwość oceny realizacji  zakładanych efektów nauczania, także w odniesieniu do konkretnych umiejętności.  E-portfolia mogą być też podstawą oceny uczelni i poszczególnych pracowników przez zewnętrzne instytucje akredytujące (PKA) – w ten sposób jest ona dokonywana w Stanach Zjednoczonych.

2.      Moduł KATEDRA

Moduł przeznaczony do zarządzania strukturą katedr. Będzie umożliwiał:

 • Zdefiniowanie kierownika katedry;
 • Powiązanie pracowników dydaktycznych z katedrą;
 • przypisywanie do katedr odpowiedzialności za przedmioty realizowane w ramach programów nauczania;
 • przechowywania programów nauczania (sylabusy) przedmiotów, za które odpowiada katedra;
 • przechowywanie informacji o potencjalnych możliwościach obsady zajęć;
 • określenie dydaktyków odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedmiotów.
 • Przechowywanie informacji o pracach dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich) oraz doktorskich. Przechowywane będą informacje o:
  • Temacie pracy
  • Osobie lub osobach realizujących pracę
  • Promotorach i recenzentach
  • Recenzjach (recenzje elektroniczne)
  • Terminach obron
  • Składzie komisji
  • Ocenach uzyskanych na obronie

3.      Moduł PLAN ZAJĘĆ

Moduł będzie składał się z dwóch aplikacji klienckich – stacjonarnej i WWW.

 • Aplikacja stacjonarna, przeznaczona do układania planu zajęć (sala – przedmiot – godzina – grupa studencka), będąca narzędziem pracy osób układających plan zajęć, uwzględniająca potrzeby (program nauczania) oraz możliwości (sale i terminy).
 • Aplikacja WWW udostępniająca każdemu zainteresowanemu (zarówno studentowi jak i dydaktykowi) indywidualny plan zajęć, oraz plan ogólny prezentowany w postaci strony WWW na portalu szkoły.

4.      Moduł OBSADA ZAJĘĆ

Moduł pozwalający powiązać plan zajęć z konkretnymi dydaktykami. Aplikacja WWW umożliwiająca kierownikom katedr, lub osobom odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotów, dokonywania obsady zajęć zdefiniowanych w module Plan Zajęć.

 • Aplikacja pozwoli przypisać dydaktyków do zajęć zdefiniowanych w planie zajęć, według informacji zdefiniowanych w module KATEDRA,
 • Po przypisaniu dydaktyków do zajęć, odpowiednie dane zostaną przekazane do aplikacji kadrowo – płacowej.

5.      Moduł PODANIA

Aplikacja mająca na celu całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego podań składanych przez studentów. W związku z przewidywanym wdrożeniem systemu obiegu dokumentów, planowane jest opracowanie wyspecjalizowanych stron WWW, oraz określenie ścieżek obiegu podań studenckich, zarządzanych przez wdrożony system DMS. Tak jak w obecnym rozwiązaniu, osoby decyzyjne będą miały dostęp do szczegółowych danych dotyczących postępów w nauce studenta, którego podanie jest rozpatrywane.

6.      Moduł STRUKTURA UCZELNI

Moduł, który pozwoli definiować struktury wieloosobowe - takie jak Senat, Rady Wydziałów, komisje, koła naukowe, itp. - oraz ustalać skład osobowy tych struktur. Funkcje modułu umożliwią:

 • zdefiniowanie struktury;
 • zdefiniowanie ról w poszczególnych strukturach;
 • przypisanie osób do poszczególnych struktur, wraz z przypisaniem im ról pełnionych w tych strukturach;
 • śledzenie zmian tych struktur w czasie.

7.      Moduł analityczny

Nie będzie to moduł, w takim znaczeniu jak poprzednie, lecz przygotowana struktura hurtowni danych, pozwalająca na prowadzenie analiz danych zawartych w systemie GAKKO. Ten moduł w założeniu będzie pełnił funkcje usługowe wobec wymagań poszczególnych jednostek organizacyjnych PJWSTK. Funkcje te powinny być definiowane przez zainteresowane jednostki.

Elementy analiz przewidywane na obecnym etapie:

 • śledzenie procesu rekrutacji;
 • śledzenie wyników nauczania, w tym dowolnie definiowane statystyki, opisujące wyniki nauczania;
 • przygotowanie raportów GUS wymaganych dla uczelni;
 • śledzenie opłat wnoszonych przez studentów.

Docelowo, na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie tworzenia i eksploatacji powyższych zadań, będzie możliwe rozszerzenie zadań analitycznych na dane dostarczane z innych źródeł (np. systemu ERP).

8.      Moduł DZIEKANAT

Rozszerzenie funkcjonalności dotychczas działającego systemu dziekanatowego o nowe funkcje:

 • rejestracja wydania duplikatu dokumentu (dyplomu, suplementu, legitymacji);
 • obsługa wyboru przedmiotów obieralnych;
 • rozszerzenie informacji o statusie studenta;
 • interfejsy programów nauczania – spersonalizowanego programu dla studenta, oraz kompletnych programów nauczania w PJWSTK.

9.      Moduł EDUX

Rozszerzenie funkcjonalności dotychczas działającego systemu obsługi dydaktyki poprzez nowe funkcje:

 • budowa edukacyjnego modułu Wiki w ramach istniejącej platformy e-learningowej;
 • budowa edukacyjnego modułu "Blog" w ramach istniejącej platformy e-learningowej;
 • dodanie interaktywnych elementów interfejsu użytkownika  - przede wszystkim możliwości oceniania i komentowania treści, zgodnych z postulatami Web 2.0.

10. Moduł STYPENDIA

Moduł umożliwi zarządzanie procesem przyznawania i wypłaty stypendiów. Pozwoli zdefiniować rodzaje stypendiów, a także zalgorytmizować niektóre reguły przyznawania stypendiów. Pozwoli kontrolować wypłaty stypendiów.

 

Przewidziane są także prace projektowe i programistyczne, mające na celu integrację danych przechowywanych w istniejących, i mających powstać, modułach GAKKO z systemami zewnętrznymi. Po zintegrowaniu z systemem ERP możliwa będzie m.in. synchronizacja danych osobowych i zasilanie modułu księgowego danymi o należnościach studenckich. We współpracy z systemem DMS - synchronizacja danych osobowych i zasilanie go materiałami gromadzonymi i przechowywanymi w module e-PORTFOLIO. Synchronizacja z rozbudowanym portalem „Biuro karier” (A2B, B2U) umożliwi ujednolicenie danych osobowych, dostosowanie struktury bazy danych do wymiany i przechowywania danych dotyczących odbytych praktyk i staży. Integracja z systemem ankietowym pozwoli na synchronizację danych osobowych, dostosowanie struktury bazy danych do wymiany i przechowywania danych spływających z systemu ankietowego.

Przedmiotem prac ma być także poprawa ergonomii i ustandaryzowanie interfejsów graficznych. Przygotowane zostaną  projekty układu graficznego interfejsów wszystkich modułów wchodzących w skład systemu GAKKO, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii pracy przy ich użyciu oraz maksymalnego możliwego ujednorodnienia ich wyglądu i układu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE