Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne

Celem projektu w obszarze zarządzania  jest wdrożenie  w PJWSTK modelu zarządzania strategicznego (MZS) zapewniającego profesjonalizację tej dziedziny funkcjonowania uczelni. Cel ten będzie zrealizowany do września 2014 r. MZS ma umożliwić efektywne i racjonalne zarządzanie PJWSTK, wzbogacając dotychczasowy, bardziej intuicyjny, model podejmowanie decyzji strategicznych o informacje z wykonywanych analiz otoczenia i wskaźników finansowych.

Istotnym elementem w procesie zarządzania stanie się kwestia jakości, odnosząca się nie tylko do zagadnień dydaktycznych (jak było do tej pory) ale do całego spektrum funkcjonowania uczelni. 

Nowością będzie również aktywne włączenie w proces zarządzania strategicznego „klientów” uczelni, którymi są nie tylko studenci i pracownicy ale również pracodawcy,  jako ostateczni odbiorcy rezultatów procesu edukacji. Udział ten będzie miał miejsce na etapie tworzenia strategii, poprzez konsultacje propozycji przedstawianych przez władze uczelni.  

Ponieważ dla przyszłości PJWSTK kluczowe jest podejmowanie decyzji strategicznych (w oparciu o racjonalne przesłanki) oraz ich późniejsza konsekwentna realizacja i weryfikowanie trafności,  podjęte będą działania dotyczące między innymi:

  • opracowania procesu strategicznego, uwzględniającego etapy formułowanie misji i wizji, wykonania analiz, wyboru opcji strategicznych, opracowania dokumentu, przeprowadzenia procesu konsultacji dokumentu oraz jego zatwierdzenie i przekazanie do realizacji;
  • określenie procesu aktualizacji strategii oraz jej modyfikacji, niezbędne do zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego;
  • określenie wskaźników finansowych i operacyjnych umożliwiających monitorowanie wdrażania strategii i mierzenie postępów;
  • włączenie kadry zatrudnionej w PJWSTK w proces planistyczny;
  • włączenie reprezentantów pracodawców w tworzenie strategii – z głosem doradczym;
  • stworzenia uczelnianej Księgi Jakości odnoszącej się do procesów dydaktycznych i zarządczych;
  • popularyzacji metody KAIZEN wśród pracowników,  jako sposobu na doskonalenie Uczelni.

Rezultatem głównym w obszarze zarządzania strategicznego będzie pilotażowe wdrożenie modelu do września 2014 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE