Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Projekt

Projekt

Program „KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zmian, indukowaną dynamicznym rozwojem uczelni. Od 2004 roku w PJWSTK powstały trzy nowe wydziały, trzy ośrodki zamiejscowe, a w ostatnich trzech latach liczba studentów wzrosła o 20 proc, zaś wykładowców o 48 proc.
Sukces Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoly Technik Komputerowych - która jest obecnie najlepszą niepubliczną uczelnią informatyczną w Polsce - ma swoje źródło w wywodzącej się z Japonii filozofii Kaizen. To koncepcja ciągłego doskonalenia i usprawniania przy zaangażowaniu wszystkich pracowników w budowę pozycji uczelni, sprawdzona w zarządzaniu najlepszymi uniwersytetami w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W myśl Kaizen ważne jest ciągłe poszukiwanie pomysłów, nieustanne doskonalenia wszystkich obszarów organizacji.
W oparciu o tę ideę  powstał program „KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych”, który ma na celu wdrożenie w PJWSTK kompleksowego systemu zarządzania w obszarach kluczowych dla optymalizacji jakości, pozwalającego na bieżącą kontrolę wszystkich procesów dydaktycznych i zarządczych oraz ich stałe doskonalenie. Celem jest podniesienie jakości kształcenia i poprawa efektywności uczelni. Program KAIZEN przyniesie zmiany w podstawowych obszarach zarządzania uczelnią.

W zakresie jakości kształcenia i obsługi studenta będą wdrożone zmodyfikowane procedury oceny studenta, kadry akademickiej, przygotowywania i zatwierdzania kursów. W ramach tego działania będzie rozwijana platforma e-learningowa (EDUX) oraz  system dziekanatowy (GAKKO). Jego komponentem będzie m.in. repozytorium wszystkich materiałów dydaktycznych e-Portfolio, elektroniczny plan zajęć, system umożliwiający elektroniczne zarządzanie systemem przyznawania i wypłaty stypendiów. Docelowo, m.in. dzięki modułowi e-Podanie ma być wyeliminowany papierowy obieg dokumentów studenckich. Biuro Karier zostanie rozbudowane o moduł Absolwent - gromadzący i udostępniający informacje o studentach PJWSTK, a także moduł Pracodawca, który umożliwi ocenę studentów jako stażystów, praktykantów i pracowników przez zatrudniające firmy.
W dziedzinie  zarządzania strategicznego i zarządzania finansami zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu filozofii Kaizen, kontrolingu i zarządzania. Pracownicy odbędą zewnętrzne studia podyplomowe: MBA i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Podniesieniu jakości zarządzania majątkiem, kadrami i FK służyć ma wdrożenie modułów systemu ERP -  księga handlowa, kadry i płace, handel i magazyn, środki trwałe, projekty, analizy. Pracownicy zostaną przeszkoleni, by zyskać kwalifikacje do ich obsługi. Program KAIZEN przewiduje też udoskonalenie systemu nagradzania i oceny pracowników.
Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami to sposób na lepsze zarządzania wiedzą, przewidziane jest także zasilenie repozytorium publikacjami naukowymi, wewnętrznymi zarządzeniami, materiałami Biura Projektów. 
Program przewiduje też prowadzenie audytu w zakresie jakości i skuteczności prowadzonych zmian.


„KAIZEN - japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” realizowany jest od  1 października 2012 do 30 września  2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. czyli Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE